Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen
Transmurale zorg

Zorg aan huis na een ziekenhuisopname

Zorg aan huis na een ziekenhuisopname

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Mogelijk heeft u na uw ziekenhuisopname zorg aan huis nodig. In deze folder vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden van zorg aan huis. Ook vindt u in deze folder informatie over tijdelijk wonen in een zorghotel.

In de folder 'Wat regelt u zelf als u zorg of ondersteuning nodig heeft' vindt u meer informatie over diensten/voorzieningen die u (indien gewenst) zelf dient aan te vragen, bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging en personenalarmering.

Wilt u informatie over (het aanvragen van) zorg in een verpleeghuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum? Vraag de verpleegkundige dan om de folder 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf'.

Wijkverpleging (persoonlijke verzorging en verpleging)
De verpleegkundige bespreekt uw zorgvraag met u tijdens uw opname in het ziekenhuis. Als u verwacht wijkverpleging nodig te hebben, maken de medewerkers van het Transferbureau Zorg van het Slingeland Ziekenhuis hier een melding van bij de thuiszorgorganisatie van uw keuze. In deze melding staat beschreven welke zorg namens u gevraagd wordt aan de thuiszorgorganisatie.

Mocht de organisatie van uw voorkeur geen nieuwe zorgmeldingen aannemen, dan overlegt de transferverpleegkundige met een andere organisatie of die de benodigde zorg wel kan leveren.

De wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie zorgt ervoor dat de zorg wordt opgestart. Zij komt bij u langs zodra u weer thuis bent. Zij neemt uw situatie met u door en stelt met u de definitieve zorgvraag en indicatie vast.

Bij uw zorgvraag wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden. Als u een gezonde partner of andere huisgenoten heeft, wordt van hem/haar ondersteuning verwacht.

Vergoeding van wijkverpleging
Wijkverpleging wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en het gaat niet van uw eigen risico af.

Zorghotel
Het kan zijn dat u de eerste periode na uw opname in het ziekenhuis niet thuis wilt wonen. Als u geen indicatie heeft gekregen voor een (kortdurend) verblijf in een zorginstelling, kunt u overwegen om gebruik te maken van een zorghotel. U ontvangt dan wijkverpleging in het zorghotel. Indien u hiervoor kiest, neemt u zelf contact op met de zorginstelling van uw voorkeur over de beschikbaarheid en de kosten voor verblijf.

Het Transferbureau Zorg van het ziekenhuis verzorgt de melding aanvraag wijkverpleging naar de instelling van uw voorkeur.

Voor het verblijf in een zorghotel, worden verblijfs- en servicekosten bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan per instelling verschillen. Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u voor een vergoeding van deze kosten in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van uw polis.

Let op: de ontslagdatum van het ziekenhuis staat vast. Als er op dat moment nog geen plaats is in het zorghotel, gaat u eerst naar huis. Eventueel met de nodige wijkverpleging.

Grote hulpmiddelen
Als u op medische indicatie grote hulpmiddelen nodig heeft, zoals een bed, overlegt de afdelingsverpleegkundige met u of uw zorgverzekeraar de kosten van deze voorziening vergoedt. Wanneer dit het geval is, vult zij samen met u de aanvraag in. De transferverpleegkundige van het Transferbureau Zorg verzorgt voor u de bestelling van de grotere hulpmiddelen.

Vergoedt uw zorgverzekeraar het hulpmiddel niet? Dan kunt u dit hulpmiddel zelf huren of kopen bij een thuiszorgwinkel.

Wat regelt u zelf
Mogelijk wilt u naast bovengenoemde zorg, gebruikmaken van andere voorzieningen zoals:
  • huishoudelijke verzorging
  • eenvoudige hulpmiddelen
  • maaltijdvoorziening
  • personenalarmering
Deze zorg regelt u zelf. Informatie over het aanvragen van deze voorzieningen, vindt u in de folder 'Wat regelt u zelf als u zorg of ondersteuning nodig heeft'.

Keuze voor zorgaanbieders
U kunt zelf kiezen van welke organisatie u zorg afneemt. Om een keuze te kunnen maken, kunt u onder andere terecht op www.kiesbeter.nl en www.zorgkaartnederland.nl.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over onder andere het organiseren van zorg, vergoedingen in de zorg, de eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget, de Wet langdurige zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vindt u op:
Vragen
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. De verpleegkundige kan uw vraag beantwoorden of informeert voor u bij de transferverpleegkundige van het Slingeland Ziekenhuis.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1780-feb 23