Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Uw rechten en plichten als patiënt

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Als patiënt is het belangrijk dat u uw rechten en plichten in het ziekenhuis kent. In deze folder vindt u de belangrijkste rechten en plichten in de zorg. De rechten en plichten die in deze folder aan bod komen zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de identificatieplicht.

Rechten en plichten
U heeft als patiënt recht op:
 • informatie;
 • het beslissen over uw eigen behandeling;
 • vrije keuze van zorgverlener;
 • het inzien, wijzigen of vernietigen van uw dossier;
 • geheimhouding van gegevens;
 • het indienen van een klacht.
U heeft als patiënt de plicht om:
 • de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren;
 • mee te werken aan de behandeling;
 • te betalen voor de behandeling;
 • u te identificeren.
Ook kinderen hebben rechten. De rechten en plichten van volwassenen en minderjarigen worden hieronder toegelicht.

Recht op informatie
De medisch specialist en andere betrokken zorgverleners (iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is zoals een verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist) moeten u goed informeren. Alleen met voldoende informatie kunt u zelf een weloverwogen beslissing nemen over de voorgestelde behandeling.

U heeft recht op informatie in begrijpelijke taal over:
 • uw ziekte of aandoening;
 • de onderzoeken en behandeling;
 • andere behandelingsmogelijkheden;
 • de te verwachten resultaten van de behandeling en mogelijke risico's;
 • medicijnen en eventuele bijwerkingen.
Recht om te beslissen over de behandeling
Een zorgverlener mag u alleen behandelen met uw toestemming. U mag zelf beslissen of u de voorgestelde behandeling (met eventuele bijbehorende onderzoeken) wilt. Voor handelingen die binnen de behandeling vallen, hoeft de zorgverlener niet uitdrukkelijk om toestemming te vragen, behalve als deze handelingen ingrijpend zijn. In de overige gevallen gaat de zorgverlener ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de zorgverlener bloed wil gaan prikken, blijkt hieruit dat u uw toestemming geeft voor de bloedafname.

Wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven, zoals in acute situaties, mag de zorgverlener handelen zonder uw toestemming.

Wilt u zelf een bepaalde behandeling en is uw zorgverlener van mening dat dit medisch niet noodzakelijk is, dan kunt u een bepaalde behandeling niet afdwingen. Een zorgverlener mag zelf bepalen of hij/zij een bepaalde behandeling uitvoert.

Toestemming bij minderjarigen
Afhankelijk van de leeftijd van het kind mag hij/zij zelf toestemming geven voor een behandeling.

Kinderen tot 12 jaar
Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers) toestemming dient te geven voor de behandeling.

Kinderen van 12 tot 16 jaar
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers en het kind beiden toestemming dienen te geven voor de behandeling. Wanneer een ouder toestemming geeft en het kind toestemming weigert, dan geeft de beslissing van het kind de doorslag. Wel moet de arts/zorgverlener overtuigd zijn van het feit dat het kind zijn/haar beslissing goed overziet.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij de zorgverlener het kind kan behandelen zonder toestemming van ouders/verzorgers:
 • als het nalaten van de behandeling ernstig nadeel voor hem/haar met zich meebrengt (bijvoorbeeld behandeling van een geslachtsziekte, vaccinatie);
 • als dit de weloverwogen wens van het kind is (bijvoorbeeld abortus, vaccinatie). De zorgverlener kan een eventuele weigering van de ouders/verzorgers in dat geval naast zich neerleggen. Bij deze uitzondering moet de zorgverlener in principe wel overleggen met de ouders/verzorgers.
Kinderen vanaf 16 jaar
Kinderen vanaf zestien jaar zijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) 'volwassen'. De jongere mag zelf beslissen om wel of geen toestemming te geven voor een behandeling. De informatievoorziening is gericht op de jongere en wordt alleen aan de ouders/verzorgers gegeven als de jongere daarmee instemt.

Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming. Uitzonderingen hierop zijn acute situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat als hij/zij niet behandeld wordt.

Vrije keuze van zorgverlener
U mag zelf een zorgverlener kiezen. Wilt u een man of vrouw als zorgverlener, dan dient u dit op tijd aan te geven in het ziekenhuis. In een levensbedreigende situatie heeft u geen keus. U moet het dan doen met de beschikbare mannelijke of vrouwelijke zorgverlener.

Second opinion
Het recht op een tweede mening (second opinion) houdt in dat u een oordeel of advies van een andere medisch specialist kunt vragen terwijl u onder behandeling blijft bij uw eigen medisch specialist. U heeft geen toestemming van uw eigen medisch specialist nodig, maar het wordt op prijs gesteld als u hem/haar hierover informeert. U kunt met uw eigen specialist bespreken dat u een tweede mening wilt vragen. Misschien bestaan er voor uw ziekte gespecialiseerde hulpverleners of instellingen. Uw hulpverlener kan samen met u afwegen naar wie u het beste kunt gaan.

Wilt u dit liever niet bespreken met uw eigen specialist, dan kunt u ook bij uw huisarts, zorgverzekeraar, Zorgbelang Nederland of een patiëntenvereniging informeren wie u kunt benaderen voor een second opinion. Een second opinion wordt niet altijd vergoed door uw zorgverzekeraar. Raadpleeg van tevoren uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Recht op vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid
Bent u zelf niet in staat om aan te geven wat u wilt, dan wordt dit ook wel 'wilsonbekwaam' genoemd. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als u in coma ligt, dementeert, verstandelijk gehandicapt bent of psychiatrische klachten heeft. In deze gevallen betrekt uw medisch specialist iemand anders als vertegenwoordiger bij de beslissing over uw behandeling.

Heeft u een echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel? Dan is die persoon automatisch uw vertegenwoordiger. Is deze persoon er niet, dan overlegt de arts met uw ouders, kinderen broers of zussen.

U kunt ook zelf iemand aanwijzen als vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld als u wel een echtgenoot heeft, maar u wilt dat uw zus beslist over uw behandeling. Heeft de rechtbank een curator of mentor aangewezen? Dan is deze persoon altijd uw vertegenwoordiger.

Inzien, wijzigen of vernietigen van uw dossier
Voor een goede zorgverlening is uw zorgverlener verplicht een dossier over u bij te houden. In dit dossier staan gegevens over uw gezondheidstoestand en welke onderzoeken en/of behandelingen zijn uitgevoerd. Een aantal rechten over het dossier op een rijtje:

Bewaartermijn dossier
De wettelijke bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar vanaf de datum van de laatste behandeling (tot 1 januari 2020 was de bewaartermijn 15 jaar). Soms wordt een dossier langer bewaard. Bijvoorbeeld bij langlopende behandelingen en chronische of erfelijke aandoeningen, of op uw verzoek.

Recht op inzage of kopieën
U heeft recht op inzage of kopieën van uw medisch dossier. Het originele medisch dossier blijft eigendom van het Slingeland Ziekenhuis. U kunt iemand machtigen om uw dossier in te zien of om kopieën aan te vragen. De aanvrager (partner, familielid, advocaat) dient dan uw schriftelijke machtiging te overleggen.

Het is ook mogelijk om via het zorgportaal Mijn Slingeland uw dossier in te zien. Informatie die na 29 september 2016 is ingevoerd, is te zien in het online dossier. Ga naar www.mijnslingeland.nl voor meer informatie.

Inzage in de logging medische gegevens
Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om bij te houden wie uw dossier hebben ingezien. Dit heet logging van medische gegevens. U heeft als patiënt inzage in de logging van uw medische gegevens. De logging kunt u zien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. Kijk voor meer informatie op www.mijnslingeland.nl. Maakt u geen gebruik van Mijn Slingeland? Dan kunt schriftelijk een verzoek indienen. U ontvangt dan een uitnodiging van de functionaris gegevensbescherming om de logging van uw gegevens te bekijken.

Wijziging of aanvulling van uw dossier
U kunt om een wijziging of aanvulling van uw gegevens vragen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, niet van belang zijn voor de behandeling of in strijd zijn met de wettelijke voorschriften. Dit verzoek moet u schriftelijk indienen.

Vernietiging van uw dossier
U heeft recht op vernietiging van bepaalde delen uit uw dossier of het gehele dossier. Er zijn enkele uitzonderingen op dit recht. Daarom moet de medisch specialist uw verzoek beoordelen. Een verzoek tot het vernietigen van (een deel van) uw dossier, moet u schriftelijk indienen.

Schriftelijk verzoek indienen
Als u van uw bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u dit aan ons kenbaar maken op het 'Privacyformulier'. Dit formulier is verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting en downloaden via www.slingeland.nl.

Recht op geheimhouding van uw gegevens
U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die u hem heeft toevertrouwd en die de zorgverlener in de uitoefening van zijn beroep te weten komt. Het gaat hierbij niet alleen om medische gegevens, maar ook om alle persoonlijke informatie die aan de zorgverlener is toevertrouwd. Een zorgverlener mag niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is.

Alleen de arts die u behandelt en de zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn mogen uw gegevens inzien. Dit wordt geregistreerd.

Beveiliging van uw gegevens
Het Slingeland Ziekenhuis hecht grote waarde aan het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Hier zijn strenge eisen voor, waar alle medewerkers en medisch specialisten zich strikt aan houden. De NEN7510, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn belangrijke uitgangspunten voor onze werkwijze. Uw persoonsgegevens zijn in onze systemen beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database, op een server die beveiligd is tegen inbraak door firewalls, authenticatie en encryptie.

Functionaris gegevensbescherming
In het Slingeland Ziekenhuis is een functionaris gegevensbescherming werkzaam. Deze functionaris ziet er op toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Ook houdt hij toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het ziekenhuis. Als u vragen heeft over de bescherming van uw medische gegevens en persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via informatiebeveiliging@slingeland.nl.

Gegevens verstrekken aan derden
Het recht op geheimhouding van uw gegevens houdt ook in dat zonder uw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn. Uw gegevens mogen in principe alleen met uw toestemming aan derden meegedeeld worden.

In bijzondere gevallen kan uw zorgverlener zonder uw toestemming gegevens over u verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Dit kan nodig zijn voor uw onderzoek en behandeling, maar ook voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek en om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Deze gegevensverstrekkingen zijn aan (wettelijke) regels gebonden. Deze regels kunt u nalezen in het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken, dan is het toegestaan dat zij toegang hebben tot uw patiëntgegevens. Tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw specialist uw medische situatie bespreekt met een specialist van een ander ziekenhuis.

Recht om een klacht in te dienen
Het Slingeland Ziekenhuis heeft een eigen klachtenregeling. Bent u ontevreden over de zorgverlening in het ziekenhuis, dan kunt u dit het beste bespreken met de betrokken personen of het hoofd van de afdeling. Vindt u dit bezwaarlijk, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het Slingeland Ziekenhuis om de klacht kenbaar te maken. Voor meer informatie, zie de folder 'Een klacht'. Deze folder is verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting en te vinden op www.slingeland.nl.

Uw plichten
Het is uw plicht om uw behandelaar(s) duidelijk en volledig te informeren. Dit is nodig zodat de medisch specialist een goede diagnose kan stellen en voor een goed verloop van de behandeling.

Er wordt van u verwacht dat u meewerkt aan de behandeling en binnen redelijke grenzen de adviezen van uw zorgverlener opvolgt.

U dient te zorgen voor de betaling van de verzorging en behandeling die u in ons ziekenhuis ontvangt. Heeft u geen zorgverzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting of via www.slingeland.nl > Patiënteninfo > Betaling en Vergoeding.

Identificatie en vastleggen persoonsgegevens
Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke identificatieplicht. Neemt u daarom altijd uw legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Bij uw bezoek aan het ziekenhuis leggen medewerkers van de Inschrijfbalie gegevens vast in het ziekenhuissysteem voor uw medisch dossier. Het gaat om gegevens als uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer, huisarts, tandarts en zorgverzekeraar. Ook wordt het documenttype en documentnummer van uw legitimatiebewijs geregistreerd. Er wordt geen scan van uw legitimatiebewijs opgeslagen in ons systeem.

Foto in uw medisch dossier
Ook vragen onze medewerkers uw toestemming om een foto van u toe te voegen aan uw medisch dossier. De medewerker kan uw foto overnemen van uw identiteitsbewijs of ter plekke een foto maken. Een persoonlijke foto in uw dossier is voor zorgverleners een extra identificatiemiddel. Dat is belangrijk vanwege de patiëntveiligheid. Uw foto wordt alleen gebruikt voor dit doel. Alleen de arts die u behandelt en de zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen in uw medisch dossier kijken. Het opnemen van uw foto in uw medisch dossier is niet verplicht. U mag dit weigeren.

Gebruik van uw e-mailadres

Door uw e-mailadres aan ons op te geven (bij de balie of in Mijn Slingeland) verleent u het Slingeland Ziekenhuis toestemming om uw e-mailadres in ons systeem op te slaan. Uiteraard behandelen wij uw gegevens strikt vertrouwelijk. Uw contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet verstrekt aan derden. We gebruiken uw e-mailadres voor het versturen van een herinneringsmail voor een afspraak of om kenbaar te maken dat er een vragenlijst of e-consult voor u in 'Mijn Slingeland' staat. Daarnaast wordt het e-mailadres gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden van het ziekenhuis, zoals het toesturen van een digitale vragenlijst met betrekking tot uw ervaringen.

Wilt u geen informatie van het ziekenhuis per e-mail ontvangen? Geef dit dan aan bij de Inschrijfbalie of de polikliniek.

Gebruik van uw telefoonnummer voor versturen van sms
Wij gebruiken uw mobiele telefoonnummer voor het versturen van sms-berichten. Deze berichten gaan over maatregelen die in het ziekenhuis gelden vanwege het coronavirus.

Meer informatie
Meer informatie over uw rechten en plichten kunt u verkrijgen bij:
 • Bureau Patiëntenvoorlichting in het Slingeland Ziekenhuis. De medewerkers patiëntenvoorlichting zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 96 37. U kunt ook een e-mail sturen: voorlichting@slingeland.nl.
 • Patiëntenfederatie Nederland, bereikbaar via telefoonnummer (030) 297 03 03. Zie ook: www.patientenfederatie.nl.
 • Zorgbelang Gelderland, bereikbaar via telefoonnummer (026) 384 28 22. Zie ook: www.zorgbelanggelderland.nl.
 • De website www.jadokterneedokter.nl. Deze website is er speciaal voor jongeren die meer willen weten over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.


Foldernummer: 603-jun 20