Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Neonatologie

Neonatologie Nazorgspreekuur

Neonatologie Nazorgspreekuur

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw kind is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij/zij:
Binnenkort mag uw kind naar huis. De controles van uw kind vinden plaats op het Neonatologie Nazorgspreekuur op de polikliniek Kindergeneeskunde in het Slingeland Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de afspraken na ontslag uit het ziekenhuis en de gang van zaken op het Neonatologie Nazorgspreekuur.

Weer thuis

In de eerste week dat uw kind thuis is, wordt u gebeld door de neonatologieverpleegkundige van het ziekenhuis. Zij vraagt hoe u als ouders de thuiskomst van uw kind heeft ervaren. Ook bespreekt zij hoe het gaat met voeden en slapen. Uiteraard kunt u haar ook vragen stellen.

De jeugdverpleegkundige van Yunio komt binnen twee weken nadat uw kind weer thuis is bij u thuis. In de meeste gevallen heeft zij tijdens de opname al kennis met u gemaakt. Zij weegt uw kind en beantwoordt uw vragen.

Het Neonatologie Nazorgspreekuur

Bij ontslag uit het ziekenhuis is de eerste afspraak voor het Neonatologie Nazorgspreekuur gemaakt. Het Neonatologie Nazorgspreekuur vindt wekelijks plaats op maandag en woensdag. Het telefoonnummer is (0314) 32 95 92.

Op het Neonatologie Nazorgspreekuur werken de kinderartsen en neonatologieverpleegkundigen van het ziekenhuis nauw samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van Yunio (het consultatiebureau). Door deze samenwerking krijgt u eenduidige adviezen over de groei, ontwikkeling en voeding van uw kind. De vaccinaties worden tijdens dit spreekuur gegeven. U hoeft niet meer met uw kind naar het consultatiebureau.

Afspraak met kinderarts of jeugdarts

De eerste controleafspraak vindt meestal plaats bij de kinderarts. Daarna vinden de afspraken om en om plaats bij de kinderarts of de jeugdarts van Yunio. Beide artsen volgen de groei en ontwikkeling van het kind en beide artsen doen lichamelijk onderzoek. Alleen de kinderarts kan een andere behandeling voorstellen of medicijnen voorschrijven. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige doet het preventief onderzoek van het gezichtsvermogen.

Een afspraak met de kinderarts of jeugdarts op het Neonatologie Nazorgspreekuur duurt ongeveer 20 minuten.

Afspraak met jeugdverpleegkundige

Bij de afspraak met de kinderarts sluit de jeugdverpleegkundige aan. Zij beantwoordt uw vragen over voeding, slapen en opvoeding. Eventueel krijgt uw kind aansluitend vaccinaties.

Na de afspraak met de jeugdarts, heeft u in principe geen afspraak meer bij de jeugdverpleegkundige van Yunio. Als u toch nog iets wilt vragen aan de jeugdverpleegkundige, kunt aansluitend aan uw afspraak met de jeugdarts mogelijk toch bij de jeugdverpleegkundige terecht. Als dit niet lukt, neemt de jeugdverpleegkundige telefonisch contact met u op.

De jeugdverpleegkundige komt ook bij u thuis en is bij tussentijdse vragen telefonisch bereikbaar (zie schema achterin deze folder).

Overleg

Aan het eind van ieder spreekuur, worden alle kinderen met het gehele team besproken. Als er belangrijke adviezen uit dit overleg naar voren komen, dan hoort u dat van ons.

Ondersteunende hulp

Indien nodig kan hulp worden ingeschakeld van onder andere de kinderfysiotherapeut, (pre)logopediste, lactatiekundige, diëtiste, maatschappelijk werker, orthopedagoog of psycholoog.

Huisarts

Het Neonatologie Nazorgspreekuur richt zich vooral op de groei en de ontwikkeling van uw kind. Is uw kind (acuut) ziek, neem dan contact op met uw huisarts (zie schema achterin deze folder).

Hoe vaak

Twee weken na thuiskomst heeft u de eerste controleafspraak op het Neonatologie Nazorgspreekuur. In het begin heeft u ongeveer iedere maand een afspraak op de polikliniek. Daarna wordt de tijd tussen de controleafspraken steeds langer. Wij volgen uw kind tot de leeftijd van ten minste 4 jaar. Daarna vindt er een overdracht plaats naar de schoolarts. Per kind wordt bekeken of de controles bij de kinderarts voortgezet moeten worden.

Wat neemt u mee

Neem bij iedere afspraak het volgende mee:

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de polikliniek Kindergeneeskunde (begane grond, route 114).

Verhinderd

Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde om de afspraak te verzetten.

Vragen

Heeft u vragen terwijl uw kind nog in het ziekenhuis is? Dan kunt u deze stellen aan de kinderarts of neonatologieverpleegkundige van de afdeling.

Heeft u vragen als u weer thuis bent? Op het overzicht op de volgende bladzijde kunt u terugvinden met wie u contact kunt opnemen in bepaalde situaties.
Stroomschema Nazorgspreekuur Neonatologie


Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 2136-feb-24