Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw Keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder gaat over zo'n operatie.

Hoe werkt het oor
Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via de gehoorgang bij het trommelvlies, dit dunne vlies neemt de trilling over. Het trommelvlies geeft de trilling door aan een keten van gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine botjes die met gewrichtjes aan elkaar vastzitten. De botjes heten: hamer, aambeeld en stijgbeugel. De gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies, deze ruimte heet het middenoor. De stijgbeugel geeft de trilling door aan het eigenlijke gehoorzintuig, het binnenoor of slakkenhuis. De signalen die als gevolg van de geluidstrilling in het slakkenhuis ontstaan, worden via een zenuw naar de hersenen overgebracht. Wanneer deze signalen bij de hersenen aankomen 'horen' we het geluid.Wanneer is een ooroperatie nodig

In het algemeen geldt dat opereren zinvol is wanneer het probleem ligt in de gehoorgang, het trommelvlies of in het middenoor (inclusief gehoorbeentjes). U heeft bijvoorbeeld:Wat voor soorten ooroperaties zijn er
Wanneer de gehoorgang te nauw is, maakt de KNO-arts deze met een operatie wijder. De meeste ooroperaties zijn operaties aan het trommelvlies en het middenoor. Meestal opent de KNO-arts het oor door middel van een snede achter de oorschelp. Een ooroperatie wordt verricht onder een zogenaamde operatiemicroscoop met een sterke vergroting. Daardoor is elk deel van het oor tijdens de operatie goed zichtbaar te maken. Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee typen operaties: sanerende operaties en gehoorverbeterende operaties.

Een sanerende operatie
Om het oor te genezen verwijdert de KNO-arts de aanwezige ontsteking uit het oor. Vaak opent de KNO-arts daarbij niet alleen het middenoor, maar ook het daarachter gelegen deel van het schedelbot. Bij bepaalde ontstekingen is het wenselijk om het oor na ongeveer een 0,5-1 jaar opnieuw operatief te openen en te controleren, ook wanneer u na de operatie geen klachten meer heeft.

Een gehoorverbeterende operatie
Een gehoorverbeterende operatie is bedoeld om het gehoor te verbeteren. De KNO-arts sluit bijvoorbeeld het trommelvlies, herstelt de gehoorbeenketen of vervangt gedeeltelijk de vastzittende stijgbeugel. In sommige gevallen maakt de KNO-arts daarbij gebruik van kunststof.

In veel gevallen is het mogelijk om tijdens een operatie zowel de ontsteking te verwijderen als de oorzaak voor de slechthorendheid weg te nemen. De operatie is dan zowel sanerend als gehoorverbeterend.

Voorafgaand aan de operatie

Centraal Planbureau
Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur
Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding
Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en indien nodig een telefonische afspraak met de anesthesioloog en de verpleegkundige.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

Wat u bij een ooroperatie kunt verwachten
Meestal vindt de operatie onder volledige narcose plaats. Soms verricht de KNO-arts de ingreep onder plaatselijke verdoving. Uw verblijf in het ziekenhuis is onder andere afhankelijk van het soort verdoving en het type operatie. Uw arts vertelt u hoelang uw opname duurt.

Is er kans op complicaties
Bij iedere operatie, ook een ooroperatie, is er sprake van enig risico op complicaties. Een ooroperatie wordt echter verricht onder een zogenaamde operatiemicroscoop met een sterke vergroting. Daardoor is elk deel van het oor tijdens de operatie goed zichtbaar te maken, zodat de ingreep zeer nauwkeurig kan gebeuren. Het gevolg is, dat complicaties bij ooroperaties in de praktijk weinig voorkomen.

Door het middenoor loopt een dunne zenuw die van belang is voor de smaak van de betrokken tonghelft. Deze zenuw kan bij de operatie bijna steeds intact gelaten worden. Wanneer de zenuw tijdens de operatie echter moet worden doorgesneden, ontstaat er een verminderde en veranderde smaak van de tong aan deze zijde. Deze klacht neemt echter snel in het verloop van enige weken af en verdwijnt op den duur meestal volledig.

De zogenaamde aangezichtszenuw, verantwoordelijk voor de bewegingen van het gelaat, loopt door hetzelfde gedeelte van het schedelbot waarin ook het gehoororgaan ligt. Letsel aan deze zenuw is bij ooroperaties echter uiterst zeldzaam.

Na de operatie

Voorkomen van druk in het oor

Voorkom dat er druk ontstaat in het oor. Dit kunt u doen door:
Andere adviezen
Pijnbestrijding
De meeste mensen hebben na een ooroperatie weinig pijn, ook wanneer bepaalde botgedeelten van de schedel uitgeboord zijn. U kunt een lichte pijn in of rond het oor of wat spierpijn in de nek hebben. Zo nodig neemt u hiervoor paracetamol in. Slikt u niet meer dan viermaal per dag 2 tabletten van 500 mg.

Wanneer het evenwichtsorgaan bij de ontsteking betrokken is, kunt u wat duizelig zijn. Dit is meestal van voorbijgaande aard.


Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Werken en sporten
Tijdens de controleafspraak op de polikliniek overlegt de KNO-arts met u wanneer u weer kunt gaan werken, naar school gaan of sporten.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 553-jun 21