Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Medische Psychologie
Kindergeneeskunde


Kinderpsycholoog


Algemeen
U bent op advies van een medisch specialist met uw kind verwezen naar een kinderpsycholoog. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling door de kinderpsycholoog van het ziekenhuis. U leest onder meer met welke klachten u daar terechtkunt en wat psychologisch onderzoek en behandeling inhouden.

Klachten
Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen belastend zijn voor een kind en zijn/haar omgeving. De kinderpsycholoog helpt om met deze belasting om te gaan.

Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door spanningen, problemen in contact met anderen, schoolproblemen, nare gebeurtenissen, problemen met werk, enzovoort. De kinderpsycholoog onderzoekt samen met u en uw kind welke factoren een rol spelen bij de klachten en welke vorm van behandeling het meest passend is.

Voorbeelden van klachten waarbij de kinderpsycholoog kan helpen:
De kinderpsycholoog
Een kinderpsycholoog is een deskundige op het gebied van emoties en gedrag. De kinderpsycholoog is werkzaam in het ziekenhuis en onderzoekt op welke manier de klachten van uw kind met elkaar samenhangen. Ook kijkt de kinderpsycholoog naar het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties.

Onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten vindt altijd plaats in nauw overleg tussen de medisch specialist, de kinderpsycholoog, het kind en, afhankelijk van de leeftijd van het kind, de ouders.

Afspraak
Wanneer een specialist verwijst naar een kinderpsycholoog, maakt de secretaresse telefonisch of schriftelijk een afspraak voor een eerste gesprek, het intakegesprek.

Afhankelijk van de vraag en de leeftijd van het kind vindt dit intakegesprek met alleen de ouder(s), met alleen het kind of met zowel de ouder(s) als het kind plaats.

Indien ouders gescheiden zijn en beide gezaghebbend, dienen beide gezaghebbende ouders bij het intakegesprek aanwezig te zijn. Na een scheiding zijn beide ouders gezaghebbend, tenzij er door een uitspraak bij de rechtbank anders besloten is. Voor behandeling is toestemming van beide gezaghebbende ouders vereist. Deze toestemming wordt vastgelegd door middel van een formulier. Verderop in deze folder, in de alinea 'Rechten van ouders en kind', vindt u uitleg over deze regels.

Waar meldt u zich
Als u het parkeerterrein van het ziekenhuis op komt, gaat u bij de rotonde rechtsaf. Hier kunt u ook parkeren. Neem vervolgens de zij-ingang van het G-gebouw (zie plattegrond). U kunt zich melden bij de secretaresse.

Ondersteunend beeld bij deze folder.

Intakegesprek
Het doel van het intakegesprek is dat de kinderpsycholoog een beeld krijgt van:
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

Na dit gesprek bespreekt de psycholoog wat de mogelijkheden voor onderzoek of behandeling zijn. In overleg met de ouder(s) en het kind wordt besloten op welke manier het vervolg wordt vormgegeven. Indien er een psychologisch onderzoek of behandeling volgt, maakt de secretaresse hiervoor een nieuwe afspraak.

Psychologisch onderzoek
Het psychologisch onderzoek is een manier om te achterhalen welke factoren mogelijk samenhangen met de klachten van uw kind. Tijdens het onderzoek neemt de psychologisch medewerker tests af. Bijvoorbeeld om intelligentie, geheugenfuncties of sociaal-emotioneel functioneren te onderzoeken. Afhankelijk van het onderzoek kan de tijdsduur variëren van één tot enkele uren. Indien het onderzoek meerdere uren in beslag neemt, kan het onderzoek over meerdere dagen worden verspreid.

Behandeling
Soms is het al voldoende dat u en uw kind begrijpen waardoor de klachten van uw kind veroorzaakt of in stand gehouden worden. In andere gevallen is behandeling nodig. Behandeling is gericht op het leren omgaan met klachten of de gevolgen van klachten, verwerking van nare ervaringen, het vergroten van zelfinzicht en het veranderen van gedrag en leefstijl.

Er zijn verschillende vormen van behandeling zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie. Ook ouderbegeleiding behoort tot de mogelijkheden. De kinderpsycholoog adviseert welke behandeling het beste past bij de situatie en maakt in overleg met u en uw kind een keuze. De duur van de behandeling kan variëren.

Verwijzing naar een andere organisatie
De kinderpsycholoog in het ziekenhuis beperkt zich meestal tot een kortdurende psychologische behandeling die samenhangt met een lichamelijke klacht. Als behandeling langer nodig is of als de problematiek buiten het aandachtsgebied van de medisch kinderpsycholoog valt, overlegt de kinderpsycholoog met u en uw kind over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Voorbeelden daarvan zijn: de basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gespecialiseerde GGZ of algemeen maatschappelijk werk. In sommige gevallen kan alleen de huisarts zorgen voor een verwijzing.

Afspraken verzetten
U kunt afspraken maken en verzetten via de secretaresse van de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk werk, telefoonnummer (0314) 32 91 95. Zij is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Bij afwezigheid verzoeken wij u een bericht in te spreken. De secretaresse belt u dan zo spoedig mogelijk terug.

Kosten
Aan het onderzoek en de behandeling van de kinderpsycholoog zijn geen kosten verbonden. Deze zijn inbegrepen in de medische zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Rechten van ouders en kind
U en uw kind hebben bepaalde rechten. Deze rechten komen voort uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Hieronder lichten wij de onderwerpen toe waar in de dagelijkse praktijk soms onduidelijkheid over is. Voor de volledige informatie over rechten en plichten verwijzen wij u graag naar de folders 'Uw rechten en plichten als patiënt' en 'Uw kind in het Slingeland Ziekenhuis' (www.slingeland.nl) en de beroepscode voor psychologen 2007 (www.psynip.nl).

Wie geeft toestemming voor onderzoek, begeleiding en behandeling
Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind wie toestemming geeft voor onderzoek of behandeling.

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan beslist u als ouders of u toestemming geeft voor onderzoek, begeleiding of behandeling. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan beslist u als ouders, maar ook uw kind. Als er sprake is van één gezaghebbende ouder, beslist enkel de gezaghebbende ouder. Jongeren vanaf 16 jaar worden volgens de WGBO als volwassen gezien en hebben zelf de volledige zeggenschap over hun behandeling.

Hoe gaan wij met vertrouwelijke gegevens om
De kinderpsycholoog en andere medewerkers van de afdeling hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat wij vertrouwelijke en relevante informatie alleen rapporteren aan andere ziekenhuismedewerkers die direct betrokken zijn bij de behandeling van uw kind. Dit is bijvoorbeeld de verwijzend specialist. Informatie-uitwisseling met andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na toestemming. Het is mogelijk dat uw kind besproken wordt in een multidisciplinair overleg, waarbij meerdere betrokkenen overleggen op welke manier de zorg het beste verleend kan worden.

Als u niet tevreden bent
De kinderpsycholoog streeft ernaar u en uw kind zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de kinderpsycholoog deze graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Relevante websites
www.kindergeneeskunde.slingeland.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
www.psynip.nl
www.lvmp.nl
www.emdrkindenjeugd.nl

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen tijdens uw afspraak met de kinderpsycholoog. U kunt uw vraag ook stellen aan de secretaresse van de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk werk, telefoonnummer (0314) 32 91 95.

U kunt met vragen ook terecht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij hebben een beroepscode opgesteld waar alle psychologen zich aan moeten houden. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (030) 82 01 500.
Foldernummer: 2016-feb 17