Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Medische Psychologie
Kindergeneeskunde

Kinderpsycholoog

Kinderpsycholoog

Informatie voor ouders/verzorgers

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw kind is op advies van de medisch specialist verwezen naar een kinderpsycholoog. In deze folder vindt u meer informatie over onderzoek en behandeling door de kinderpsycholoog in het ziekenhuis.

De kinderpsycholoog in het ziekenhuis
Een kinderpsycholoog in het ziekenhuis is gespecialiseerd in de uitvoering van onderzoek en behandeling bij kinderen en jongeren die zowel op lichamelijk als psychisch vlak klachten ervaren. De kinderpsycholoog onderzoekt op welke manier klachten met elkaar samenhangen en hoe hiermee om te gaan. Gedurende het traject wordt er nauw samengewerkt met de medisch specialist.

Klachten
Lichamelijke klachten, (chronische) ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen belastend zijn voor een kind en zijn/haar omgeving. De kinderpsycholoog helpt om met deze ervaringen om te gaan.

Uw kind kan voor verschillende klachten en/of problemen naar een kinderpsycholoog verwezen worden. Een aantal voorbeelden:

Afspraak
Na de verwijzing door de behandelend arts maakt de secretaresse telefonisch of schriftelijk een afspraak voor een intakegesprek.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind vindt dit intakegesprek plaats met alleen de ouder(s), met alleen het kind of met zowel de ouder(s) als het kind. Als het kind jonger is dan 16 jaar, is schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders een vereiste om te kunnen starten. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u per post een toestemmingsformulier en een intakevragenlijst. Het is van belang deze formulieren volledig ingevuld en ondertekend mee te nemen naar de eerste afspraak.

Naar aanleiding van dit eerste gesprek bespreekt de kinderpsycholoog wat de mogelijkheden voor onderzoek en/of behandeling zijn. Als er een onderzoek of behandeling volgt, maakt de secretaresse hiervoor een nieuwe afspraak.

Psychologisch onderzoek
De uitvoering van een psychologisch onderzoek is een manier om te achterhalen welke factoren samenhangen met de klachten van uw kind. De psychologisch medewerker neemt de testen af. Er kan bijvoorbeeld onderzoek worden gedaan naar de intelligentie, het aandacht- en concentratievermogen en/of het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind.

De duur van het onderzoek is afhankelijk van het soort onderzoek. Dit kan variëren van één tot enkele uren.

Behandeling
Behandeling is gericht op het leren omgaan met klachten en de eventuele gevolgen hiervan, verwerking van nare ervaringen, het vergroten van zelfinzicht en het veranderen van gedrag
en leefstijl. Er zijn verschillende vormen van behandeling, zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie. Ook ouderbegeleiding behoort tot de mogelijkheden. De duur van de behandeling kan variëren.

Bereikbaarheid
De afdeling Medische Psychologie bereikt u via Zij-ingang G (zie plattegrond). U kunt zich melden bij de secretaresse. De secretaresse is aanwezig op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.Als u verhinderd bent voor de afspraak, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk door te geven. De afdeling Medische Psychologie is bereikbaar op het telefoonnummer (0314) 32 91 95.

Verwijzing naar een andere organisatie
In het ziekenhuis vinden over het algemeen kortdurende psychologisch behandelingen plaats. Als er langdurige behandeling nodig is of als de problematiek buiten het aandachtsgebied van de medisch kinderpsycholoog valt, overlegt de kinderpsycholoog met u en uw kind over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener.

Kosten
Diagnostiek en/of behandeling door de kinderpsycholoog zijn inbegrepen in de medische zorg die uw kind in het ziekenhuis krijgt. Er worden geen kosten berekend.

Rechten van ouders en kind
U en uw kind hebben bepaalde rechten. Deze rechten komen voort uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen(NIP). Voor informatie over rechten en plichten verwijzen we u naar de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.

Toestemming en inzagerecht
Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan beslist u als ouders of u toestemming geeft voor onderzoek en/of behandeling en heeft u recht op inzage in het dossier. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan beslist u als ouders samen met uw kind en heeft u beide recht op dossierinzage. De zeggenschap over toestemming en dossierinzage komt enkel toe aan gezaghebbende ouders. Jongeren vanaf 16 jaar worden volgens de WGBO als volwassen gezien en hebben zelf de volledige zeggenschap over hun behandeling.

Hoe gaan wij met vertrouwelijke gegevens om
De kinderpsycholoog en andere medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben beroepsgeheim. Informatie-uitwisseling met andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats met uw toestemming.

Als u niet tevreden bent
De kinderpsycholoog streeft ernaar u en uw kind zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, bespreekt de kinderpsycholoog deze graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar de folder ‘Een klacht.’

Relevante websites
www.kindergeneeskunde.slingeland.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
www.psynip.nl
www.lvmp.nl
www.emdrkindenjeugd.nl

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen tijdens uw afspraak met de kinderpsycholoog. U kunt uw vraag ook stellen aan de secretaresse van de afdeling Medische Psychologie, telefoonnummer (0314) 32 91 95. U kunt met vragen ook terecht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).


Daar waar gesproken wordt over 'ouders' kan ook 'voogd' gelezen worden.Foldernummer: 2016-apr 24